Prognoza  kwoty  długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł

 

Wartość  długu  ogółem

 

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

258 400

1

Emisja papierów wartościowych

 -

2

Zaciągnięte kredyty

 -

3

Zaciągnięte pożyczki

258 400

4

Przyjęte depozyty

 -

 

 w tym depozyty zbywalne

 -

5

Zobowiązania wymagalne

 -

 

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

 -

 

b/ jednostek budżetowych

 -

 

    w tym z tytułu:

 -

 

    - dostawy towarów i usług

 -

 

    - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 -

 

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 -

 

 

 

II

Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

 -

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia  kredytu

 -

 

     długoterminowego

 -

2

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

 -

3

Zobowiązania wymagalne  na koniec 2004 roku

 -

 

 a/ jednostek budżetowych

 -

 

 b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 -

 

 

 

 

Wartość długu (I+II)

258 400

 

 

 

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.

72 000

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

 -

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

72 000

3

Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów

 

4

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

 -

 

 

 -

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r I+II -III

186 400

 

 

 

V

Planowane dochody na 2004 r.

3 228 943

 

                                                                  %  (IV:V)

5,77 %

 

 

 

 

Prognoza  kwoty  długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł

 

Wartość  długu  ogółem

 

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.

353 137

1

Emisja papierów wartościowych

 -

2

Zaciągnięte kredyty

166 737

3

Zaciągnięte pożyczki

186 400

4

Przyjęte depozyty

 -

 

 w tym depozyty zbywalne

 -

5

Zobowiązania wymagalne

 -

 

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

 -

 

b/ jednostek budżetowych

 -

 

    w tym z tytułu:

 -

 

    - dostawy towarów i usług

 -

 

    - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 -

 

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 -

 

 

 

II

Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

 -

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia  kredytu

 -

 

     długoterminowego

 -

2

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

 -

3

Zobowiązania wymagalne  na koniec 2005 roku

 -

 

 a/ jednostek budżetowych

 -

 

 b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 -

 

 

 

 

Wartość długu (I+II)

353 137

 

 

 

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.

81 012

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

9 012

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

72 000

3

Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów

 

4

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

 -

 

 

 -

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r I+II –III

272 125

 

 

 

V

Planowane dochody na 2005 r.

4 491 026

 

                                                                  %  zadłużenia  (IV:V)

6,06 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

Prognoza  kwoty  długu na dzień 31 grudnia 2006 roku

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł

 

Wartość  długu  ogółem

 

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

188 440

1

Emisja papierów wartościowych

 -

2

Zaciągnięte kredyty

116 040

3

Zaciągnięte pożyczki

72 400

4

Przyjęte depozyty

 -

 

 w tym depozyty zbywalne

 -

5

Zobowiązania wymagalne

 -

 

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

 -

 

b/ jednostek budżetowych

 -

 

    w tym z tytułu:

 -

 

    - dostawy towarów i usług

 -

 

    - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 -

 

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 -

 

 

 

II

Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

349 370

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia  kredytu

 -

 

     długoterminowego

209 370

2

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

140 000

3

Zobowiązania wymagalne  na koniec 2006 roku

 -

 

 a/ jednostek budżetowych

 -

 

 b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 -

 

 

 

 

Wartość długu (I+II)

537 810

 

 

 

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.

75 626

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

18 026

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

57 600

 

 

-

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r I+II –III

462 184

 

 

 

V

Planowane dochody na 2006 r.

5 216 148

 

                                                                  %  zadłużenia  (IV:V)

8,86%

                                                                                             

Prognozowana  sytuacja gminy Rutka-Tartak na lata 2006-2015

 

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)

a) cel pożyczki – „Modernizacja  systemu zaopatrywania w wodę w gminie Rutka-Tartak polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody” – 144 400 zł

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2005 r.    72 000 zł

- pozostaje do spłaty na  31.12.2005 r.             – 72 400 zł

- pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2005 r.  -   4 792 zł

Okres spłaty

Kwota pożyczki

Odsetki

            Razem

2006

36 300

4 160

40 460

2007

36 000

1 090

37 090

2008

100

-

100

Ogółem

72 400

5 250

77 650

 

c) cel kredytu  -  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” 

    Nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska  S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach

    Kwota kredytu   stan na 31.12.2005 r. - 116 040 zł  

Okres spłaty

Kwota kredytu

Odsetki

            Razem

2006

18 026

5 635

23 661

2007

18 026

4 640

22 666

2008

18 026

3 720

21 746

2009

18 026

2 800

20 826

2010

18 026

1 870

19 896

2011

18 026

940

18 966

2012

7 884

330

8 214

Ogółem

116 040

19 935

135 975

 

2. Udzielono poręczenia (gwarancje)

 Nie udzielono poręczeń , gwarancji

3 Planowany do zaciągnięcia  kredyt

   - cel kredytu :  Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

   - nazwa banku  - Bank Ochrony Środowiska  S.A Oddział  Operacyjny w Suwałkach

  - przewidywany termin wykorzystania  -   I I kwartał  2006 r.

  - kwota kredytu  - 209 370 zł – 25 %  premia termomodernizacyjna  - 52 343 zł

 - przewidywany okres spłaty – 2006 -2015

Okres spłaty

Kwota kredytu

Odsetki

Razem

2006

karencja

6 106

6 106

2007

25 901

9 622

35 523

2008

25 901

8 394

34 295

2009

25 901

7 114

33 015

2010

25 901

5 857

31 758

2011

25 901

4 592

30 493

2012

25 901

3 355

29 256

2013

25 901

2 089

27 990

2014

25 901

833

26 734

2015

2 162

17

2 179

Ogółem

209 370

47 979

257 349

4. Planowana  do zaciągnięcia pożyczka

   - cel pożyczki :  Rozbudowa transgranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobondzie”

   - nazwa banku  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          

      w Białymstoku”

  - przewidywany termin wykorzystania  -   II kwartał 2006 r.

  - kwota  pożyczki  - 140 000 zł

 - przewidywany okres spłaty – 2006 -2009

 

Okres spłaty

Kwota  pożyczki

Odsetki

Razem

2006

21 300

2 099

23 399

2007

41 600

2 189

43 789

2008

41 600

1 209

42 809

2009

35 500

419

35 919

Razem

140 000

5 916

145 916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prognozowana sytuacja  finansowa gminy na lata 2006-2015

 

LP

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Dochody

5 216 148

5 596 898

5 721 720

5 881 213

6 016 851

6 193 612

6 365 948

6 546 322

6 740 616

6 917 477

B

Wydatki

5 871 809

5 459 000

5 622 770

5 791 453

5 965 197

6 144 153

6 328 478

6 518 332

6 713 882

6 915 298

 

W tym:

bieżące

inwestycyjne

 

3 519 393

2 352 416

 

4 459 000

1 000 000

 

4 772 770

850 000

 

4 891 453

900 000

 

5 055197

910 000

 

5 194 153

950000

 

5 328 478

1 000000

 

5 418 332

1100 000

 

5 563 882

1150 000

 

5 715 298

1 200 000

C

Wynik finansowy(A-B)/+-/

- 655 661

+ 137 898

+98 950

+ 89 760

+ 51 654

+ 49 459

+ 37 470

+ 27 990

+26 734

+ 2 179

D

Kredyty i pożyczki

1/spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów

spłata  rat pożyczki

spłata rat kredytu

spłata odsetek

 

2/spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek  i kredytów

 w tym:

 spłata  rat   pożyczki

 spłata rat  kredytu

 spłata odsetek

 

93 626

   

  64 121

36 300

18 026

       9 795

 

 

29 505

 21 300

karencja

8 205  

139 068

 

59 756

36 000

18 026

5 730

 

 

79 312

      41 600

25 901

11 811

98 950

 

21 846

100

18 026

3 720

 

 

77 104

      41 600

25 901

9 603

 

89 760

 

20 826

 -

18 026

2 800

 

 

68 934

       35 500

25 901

7 533

51 654

 

19 896

 -

     18 026

1 870

 

 

31 758

              -

25 901

5 857

49 459

 

18 966

           -  

 18 026

940

 

 

30 493          -

        25 901

4 592

37 470

 

8 214

      -

 7 884

330

 

 

29 256

                -

25 901

3 355

 

27 990

 

-

 -

-

-

-

 

27 990

-

        25 901

2 089

26 734

 

 -

-

-

-

-

 

26 734

     -

25 901          

833

2 179

 

-

-

-

-

-

 

2 179

     -

 2 162

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E

Kwota udzielonych poręczeń

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

F

Razem D+E

93 626

139 068

98 950

89 760

51 654

49 459

37 470

27 990

26 734

2 179

G

(F:A)%

1,79

2,48

1,73

1,53

0,86

0,80

0,59

0,43

0,40

0,03

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-20

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20