Urząd Gminy w Rutce Tartak

Urząd Gminy Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

pow. suwalski woj.podlaskie

sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

www.rutka-tartak.com.pl

Urząd Gminy Rutka-Tartak czynny jest od poniedziału do piątku w goz. 7.30. - 15.30

Wójt Gminy 
urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30
Terminy przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków :
dzień tygodnia : poniedziałek
w godzinach : od 10.00 do 16.00

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Sekretarz Gminy 
urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30

Przewodniczący Rady Gminy
terminy przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków  :
dzień tygodnia : poniedziałek
w godzinach : od 14.00 do 16.00

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

Rada Gminy Rutka-Tartak rozpatruje skargi dotyczące Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski w sprawach należących do jej właściwości.

 

Skargi i wnioski  są przyjmowane w pok. Nr 2 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronach BIP.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informujemy że:

 1. Dokumenty  dotyczące zadań publicznych realizowanych przez Radę Gminy w Rutce-Tartak i jej Komisje, w tym protokóły Sesji Rady Gminy , posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz dokumenty dotyczące zadań publicznych realizowanych przez  Wójta Gminy są udostępniane do nieodpłatnego powszechnego wglądu w pok. Nr 2 w danich i godzinach pracy Urzędu Gminy w Rutce-Tartak.
 2. Podmiotom publicznym oraz niepublicznym wykonującym zadania publiczne udostępnia się, na ich wniosek, dane z rejestrów publicznych.
 3. Wniosek o którym mowa, powinien zawierać dane określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
 4. Wnioski o udostępnienie danych przyjmowane są na stanowisku ds organizacyjnych i kadrowych. Dane udostępnia Wójt Gminy.
 5. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i terminie określonym w przepisach, na podstawie których prowadzony jest rejestr. W przypadku nieokreślenia terminu, dane udostępnia się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
 6. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (dyskietkach, CD) Dane w formie elektronicznej udostępniane są w formatach: doc, pdf, txt, rtf i xls. Wnioskodawca musi posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze, chroniące dane przed dostępem innych osób.

Dane uzyskane z rejestrów publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego, nie mogą być udostępniane innym osobom. Podmiot, któremu udostępniono dane odpowiada za ich integralność, bezpieczeństwo.

 

Wzór wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.docx (dokument programu Microsoft Word)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (formularz AcrobatReader)

 

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia  rady gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutka-Tartak, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

Stan zatrudnienia

 

Urząd Gminy w Rutce-Tartak zatrudnia  ogółem 14 pracowników (  13 etatów), w tym:

 

 • Wójt, Sekretarz, Skarbnik – 3 osoby  ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu budżetu i finansów – 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy ( w tym również zadania zlecone)  - 6 osób ( 5 etatów)
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi – 2 osoby ( 2 etaty)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zatrudnia 3 osoby ( 3 etaty), w tym:

 

 • kierownik – 1 osoba  ( 1 etat)
 • pracownik socjalny – 1 osoba ( 1 etat)
 • opiekunka usług specjalistycznych – 1 osoba ( 1 etat)

 

Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak zatrudnia 17 osób ( 16 etatów) w tym:

 

·        dyrektor – 1 osoba ( 1 etat)

·        nauczyciele – 14 osób ( 13,5 etatów)

·        pracownicy obsługi – 2 osoby  (1,5 etatu)

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski - Urząd Gminy Rutka-Tartak

Data wytworzenia: 2016-10-11

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2003-09-17

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2019-05-10

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2003-09-17