Gminny zasób nieruchomości

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

  • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.

                              Nieruchomości stanowiące własność Gminy Rutka-Tartak

                           według ewidencji geodezyjnej – stan na dzień 1 stycznia 2005r.

                                                         ( w ha)

1.

Powierzchnia ogólna gruntów gminy Rutka- Tartak

 

223

 

w tym :

 

1.1

Użytki rolne

  42

 

w tym:

 

 

grunty orne

  25

 

łąki trwałe

   5

 

pastwiska trwałe

   7

 

grunty rolne zabudowane

   5

1.2.

Lasy

   7

1.3

Grunty zabudowane zurbanizowane

116

 

w tym :

 

 

tereny rekreacyjno wypoczynkowe

  10

 

Drogi

105

 

użytki kopalne

    1

1.4

Grunty pod wodami

  57

1.5

nieużytki

    1

 

                    Majątek Gminy Rutka-Tartak  01.01.2005

 

Rodzaj mienia

Wartość brutto

(zł)

GRUNTY

527 760

BUDYNKI

 

Budynki mieszkalne

47 935

Budynki użytkowe

786 507

Szkoły

3 107 116

Obiekty służby zdrowia

854 586

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHN.

 

 

Drogi

964 768

Wodociągi

1 705 854

Stacja uzdatniania wody

252 992

Oczyszczalnie

1 185 450

Chodniki

47 945

Place, parkingi

160 697

Kanalizacja

1 021 537

Studnie

142 042

Boiska

12 848

Ogrodzenia

107 221

Sieć piezometryczna

5 725

Mosty i pomosty

199 168

Pola namiotowe

101 965

Wieże widokowe

14 937

Informacja drogowa i turystyczna

11 953

Wiata przystankowa

5 752

Punkty oświetleniowe

10 928

Pozostałe urządzenia techniczne

212 045

ŚRODKI TRANSPORTOWE

 

Autobus „Robur”

17 730

Autobus „AUTOSAN”

231 190

Autobus MERCEDES-BENZ

120 000

Koparko spycharka „ Białoruś”

7 714

Ciągnik DT

12 507

Wóz asenizacyjny

6 750

Samochody specjalne

195 320

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

 

42 927

RAZEM

12 121 869

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-24

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-24

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-24