Statuty Jednostek Pomocniczych

                                                                           Uchwała Nr V/33/03

                                                                       Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                                                                                             z dnia 17 czerwca 2003 roku

                                                                                              w sprawie  uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

Na podstawie art. 18. ust. 2  pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Z 2003 R. Nr 80, poz. 717)) uchwala się  co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty określające zasady organizacji i zakres działania niżej wymienionych jednostek pomocniczych, stanowiące załączniki Nr , Nr 1 – 24 do uchwały :

1) Baranowo – załącznik Nr 1;

2) Bondziszki – załącznik Nr 2;

3) Ejszeryszki – załącznik Nr 3;

4) Folusz – załącznik Nr 4;

5) Ignatowizna – załącznik Nr 5;

6) Jałowo – załącznik Nr 6;

7) Jasionowo – załącznik Nr 7;

8) Kadaryszki – załącznik Nr 8;

9) Krejwiany – załącznik  Nr 9;

10) Kupowo – załącznik Nr 10

11) Lizdejki – załącznik Nr 11;

12) Michałówka – załącznik Nr 12;

13) Olszanka – załącznik Nr 13;

14) Pobondzie – załącznik Nr 14;

15) Postawele – załącznik Nr 15;

16) Poszeszupie – załącznik Nr 16;

17) Poszeszupie Folwark – załącznik Nr 17;

18) Potopy – załącznik Nr 18;

19) Rowele – załącznik Nr 19;

20) Rutka-Tartak – załącznik Nr 20;

21) Sikorowizna –Załącznik Nr 21;

22) Smolnica – załącznik Nr 22;

23) Trzcianka – załącznik Nr 23;

24) Wierzbiszki – załącznik Nr 24.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/76/96 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutów gminy Rutka-Tartak,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Andrzej Anuszkiewicz

 

 

Uchwała Nr V/27/11

Rady Gminy Rutka-Tartak

 z dnia 24 marca 2011 r.

 w sprawie  uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

Na podstawie art. 18. ust. 2  pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się  co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty określające zasady organizacji i zakres działania niżej wymienionych jednostek pomocniczych, stanowiące załączniki Nr 1-3  do uchwały :

1) Kleszczówek – załącznik Nr 1;

2) Polimonie – załącznik Nr 2;

3) Smolniki – załącznik Nr 3;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Anuszkiewicz 

Uchwała wraz z załącznikami

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2019-02-19

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-26

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2019-02-19

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-26