Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak                                                                                                                 

                                                                                                                      

                       

                                                                                                       UCHWAŁA   Nr XIV/83/04

                                                                                                 RADY  GMINY   RUTKA  -  TARAK

                                                                                  z dnia 14 września  2004 roku  

 

                                              w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. .h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 ,poz.1591 ; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz.558, Nr 113 poz.984 ,  Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1608; z 2003 roku nr 80 , poz.717, Nr  162 , poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1058) ) i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 , poz.593 ) Rada Gminy uchwala co następuje :

           Nadaje się Statut  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszej uchwały.

           Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

           Traci moc Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/119/93 Rady Gminy  z dnia 30 marca 1993 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rutce-Tartak, zmieniona uchwałą Nr XVI/110/96 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 10 grudnia 1996 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak i  uchwałą Nr XV/102/2000 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 07 listopada 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak.  

           Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady                                                                                      

Andrzej Anuszkiewicz                                                                                             

 

Załącznik  Nr 1

do uchwały  NrXIV/83/04

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 14 września 2004 roku

    

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce – Tartak

               

           1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce – Tartak , zwany dalej  ośrodkiem działa na podstawie :

 aktu  utworzenia ośrodka tj. Uchwały Nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej  w Rutce – Tartak z dnia 26 lutego 1990 roku ,

 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  ( Dz.U. Nr 64 poz.593 zwanej dalej  „ ustawą o pomocy społecznej „ ,

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr   228 poz. 2255 z późn. zm. ) zwanej dalej „ ustawą o świadczeniach   rodzinnych „ ,

 niniejszego statutu.

           2. Ośrodek jest  budżetową jednostką organizacyjna Gminy Rutka – Tartak .

                        Siedzibą ośrodka jest gmina Rutka – Tartak , a teren działalności obejmuje gminę Rutka – Tartak .

            1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

                        Strukturę organizacyjną ośrodka tworzy kierownik i podlegli mu  pracownicy.

           1. Ośrodkiem kieruje kierownik.

                        Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rutka – Tartak .

                        Kierownik zarządza ośrodkiem w ramach uprawnień  wynikających z art.110 ustawy o pomocy społecznej.

                        Kierownik w ramach uprawnień , o których mowa  w ust.3 podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

                        Do zadań i uprawnień kierownika ośrodka należy w szczególności:

organizowanie pracy ośrodka ,

sporządzanie planu potrzeb finansowych ośrodka ,

podejmowanie czynności prawnych w zakresie zarządu ośrodkiem ,

reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

 

            W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznanych kierownikowi ośrodka, czynności prawne w imieniu ośrodka  podejmuje Wójt Gminy   Rutka – Tartak.

           Celem ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej osobom i rodzinom , w  szczególności  z powodu uwarunkowań określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

           Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej  , ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz zadania wynikające z innych ustaw.

            1. Ośrodek gospodaruje mieniem zapewniając jego należyte wykorzystanie.

Ośrodek nie posiada prawa zbywania , wydzierżawiania lub przekazywania tego mienia innym podmiotom.

           1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu  ośrodki zaplanowane budżecie gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej  ośrodka jest roczny plan finansowy   obejmujący dochody i wydatki.

3. Plan finansowy ośrodka sporządzony przez kierownika ośrodka w  porozumieniu ze skarbnikiem gminy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

4. Ośrodek stosuje w planowaniu , ewidencji i sprawozdawczości dla   poszczególnych   rodzajów przychodów podziałki określone w przepisach  o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. 

5.  Rachunkowość ośrodka w zakresie  dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Gminy Rutka – Tartak   w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka.

           Sprawy kadrowe i socjalno–bytowe pracowników prowadzi referat organizacyjny i kadrowy urzędu gminy w porozumieniu z kierownikiem ośrodka.

           Kierownik składa Radzie Gminy Rutka – Tartak coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomoc społecznej i świadczeń rodzinnych.

            Zmiana lub uzupełnienie niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy.   

 

Wzory dokumentów do pobrania w załącznikach:

1.  Wniosek o ustalenie zasiłku rodzinnego - zał nr 1

2. Zaświadczenie z Urzedu Skarbowego - zał nr 2

3. Oświadczenie o dochodach  wnioskodawcy - zał nr 3

4. Oświadczenie o dochodach czlonka rodziny - zał nr 4

5. Oświadczenie członków rodziny - zał nr 5

6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - zał nr 6

7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - zał nr 7

8. wniosek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- zał nr 8

9. Wniosek o zdolniości alimentacyjnej - zał nr 9

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Data modyfikacji: 2006-05-22

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20