Deklaracja dostęności

Wójt Gminy Rutka-Tartak zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisów internetowych www.rutka-tartak.com.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

1) serwisu internetowego www.rutka-tartak.com.pl

2) Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl/

Data publikacji strony internetowej  www.rutka-tartak.com.pl:28.03.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl/ : 17.09.2003 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
  • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
  • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Balcer, adres poczty elektronicznej sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Adres poczty elektronicznej do wystapienia z żądaniem: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Rutka-Tartak , ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy 3 Maja. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia  znajduje się podjazd dla wózków.

Sekretariat znajduje się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, informacje o dostępności usług znajdują się poniżej:

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Rutka-Tartak  informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej -adres: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl,

2) przesyłanie faksów na numer – 87 568 72 55.

Wójt Gminy Rutka - Tartak realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną - adres: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl,

2) faksem na numer – 87 568 72 55,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rutka - Tartak  (pok. nr 2).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Arkadiusz Balcer

Data wytworzenia: 2020-07-07

Wprowadzający: Marta Rutkowska

Modyfikujący: Marta Rutkowska

Data modyfikacji: 2020-10-30

Opublikował: Marta Rutkowska

Data publikacji: 2020-10-30