Rutka-Tartak, dnia 2 lipca 2007r.

 

 BKO.7331-13/07

                                                         OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia  2 lipca 2007 roku Pani Danieli Jurewicz – Sekretarza Gminy Rutka – Tartak zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu      lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  przebudowie istniejącej drogi gminnej (ul. Szkolna w Rutce-Tartak) na działkach nr ewid. 175/4, 186 i 218 o długości 284,5m i szerokości 7,0m oraz budowie nowego odcinka tej drogi wraz z jednostronną budową chodników i wjazdów o długości 215,0m i szerokości 5,0m  w m. Rutka-Tartak gm. Rutka-Tartak na działkach nr geodezyjny 217, 27/9, 27/10, 27/13, 27/14, 27/17, 27/18, 27/21 i  37/22 położonych w m. Rutka-Tartak gm. Rutka-Tartak.        

           

            Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zebranymi materiałami w ww. sprawie i zgłosić ewentualne wyjaśnienia i wnioski w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak (pokój nr 7) w godzinach pracy Urzędu (7.30 do 15.30) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

 

 

 

                                  

 

                                   WÓJT GMINY

                                   RUTKA-TARTAK

 

 

 

                    Rutka-Tartak, dnia 30 lipca 2007 roku

 

 

 

BKO.7331-13/07

 

 

                              OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) zawiadamia się, że na wniosek z dnia  2 lipca 2007 roku Pani Danieli Jurewicz – Sekretarza Gminy Rutka – Tartak została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  przebudowie istniejącej drogi gminnej (ul. Szkolna w Rutce-Tartak) na działkach nr ewid. 175/4, 186 i 218 o długości 284,5m i szerokości 7,0m oraz budowie nowego odcinka tej drogi wraz z jednostronną budową chodników i wjazdów o długości 215,0m i szerokości 5,0m  w m. Rutka-Tartak gm. Rutka-Tartak na działkach nr geodezyjny 217, 27/9, 27/10, 27/13, 27/14, 27/17, 27/18, 27/21 i  37/22 położonych w m. Rutka-Tartak gm. Rutka-Tartak. 

 

            Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Rutka-Tartak w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                   WÓJT GMINY

                                   RUTKA-TARTAK

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-09-14

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2007-07-31

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-09-14