OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

 

                  Rutka - Tartak, dnia 23.03.2009r.

Uwaga:

1.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.     Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.     Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.     Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.     W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 CZĘŚĆ A

 Ja, niżej podpisany: Stanisław Czesław Faber

urodzony – 27.03.1949 r. w Ejszeryszki

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja – renta strukturalna

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 I.

Zasoby pieniężne:

-       środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej –nie dotyczy

-       środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

-         papiery wartościowe – nie dotyczy

 II.

1.     Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy                                                

tytuł prawny: nie dotyczy

2.     Mieszkanie: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3.     Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy,  powierzchnia: nie dotyczy

wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4.     Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości – nie dotyczy

tytuł prawny – nie dotyczy

III.

1.     Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:  nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy

2.     Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

        Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

IV.

1.     Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

       akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy                                                                                                                 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.     Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

       nie dotyczy.

      Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

nie dotyczy

 VI.

1.     Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

- osobiście -   nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości nie dotyczy

2.     Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

- osobiście –nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

         Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: - nie dotyczy

 VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Renta strukturalna 19 470,30zł

Dieta radnego 1232,00

 IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

Nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

Nie dotyczy

 

Daniela Jurewicz-Sekretarz Gminy, e-mail: ug_rutka_tartak@pro.onet.pl, tel: 087-568-72-55

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska-UG Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2009-10-21

Data modyfikacji: 2009-10-21

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2009-10-21