Oświadczenie majątkowe

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

 

Potopy, dnia 28.04.2009

 

Uwaga:

1.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.     Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.     Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.     Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.     W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany: Andrzej Bogdan Anuszkiewicz

urodzony – 18.II.1957r.  w Potopach

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja – gospodarstwo rolne w Potopach, radny, Przewodniczący Rady Gminy w Rutce - Tartak

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 I.

Zasoby pieniężne:

-       środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej –70 000,00 zł majątek odrębny

-       środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

-         papiery wartościowe  nie dotyczy

 II.

1.     Dom o powierzchni:176 m, o wartości: 93 000 zł,                                                                                                    

       tytuł prawny: własność  majątek odrębny

2.     Mieszkanie: ------ , o wartości: ------

tytuł prawny: nie dotyczy

3.     Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólno rolne,  powierzchnia: 25,8864 ha

wartości: 950 000,00 zł

rodzaj zabudowy: dom mieszkalny,  obora + rozbudowa obory o powierzchni 252 m2, stodoła + gospodarczy, garaż

tytuł prawny: własność- majątek odrębny

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód: 153 523,12 zł , dochód: 10 000 zł

4.     Inne nieruchomości:------------

powierzchnia: -------------

o wartości - ---------

tytuł prawny – ----------

III.

1.     Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów:  nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: --------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------

2.     Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----------

IV.

1.     Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

     akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:--------    

      Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -------

2.     Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

       nie dotyczy.

      Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

nie dotyczy

VI.

1.     Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście -   nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami ---------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości -------

2.     Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście - nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami ----------------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości -----

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ------------

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): --------

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dieta Przewodniczącego Rady  12 miesięcy po 700 zł = 8 400 zł

Płatności obszarowe – 19 745 ,06zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):  wóz asceminacyjny   rok prod. 2006 ,  30 000,00 zł majątek odrębny

Dojarka przewodowa rok prod. 2006, 22 000,00 zł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

Kredyt z linii BR-15 – 350 na zakup chłodziarki do mleka z dopłatą środków z ARiMR, aktualne, 1,25%,

Kredyt KZ – 2 100  na zakup ziemi z dopłaty środków z ARiMR aktualnie 1,00%  - majątek odrębny

Kredyt z linii BR-15 – 59250zł na realizację inwestycji związanej z modernizacją obory wraz z niezbędna infrastrukturą  w gospodarstwie – majątek odrębny – 2%

Zobowiązania pieniężne  - pożyczka od osób fizycznych – 45 000 zł majątek odrębny

Pożyczka  z Funduszu Wzajemnej Pomocy z Spółdzielni Mleczarskiej ‘Sudowia” w Suwałkach – 40 000 zł majątek odrębny

 

 

Oświadczenie złożone Wojewodzie Podlaskiemu

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2009-10-20

Data modyfikacji: 2009-10-20

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2009-10-20