OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY

 

 

                                                                                                                                     Rutka-Tartak, dnia 29.04.2009r.

 

 

Uwaga:

1.       Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.       Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.       Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.       Oświadczenie  majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.       Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.       W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany (a), Marzena  Wierzchowska     Wierzchowska

Urodzony(a)–  31.10.1976 w Suwałkach

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak  pracownik socjalny

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ograniczeniu  prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-          środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – nie dotyczy

-          środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

-         papiery wartościowe – nie dotyczy,  na kwotę  nie dotyczy

 

II.

1.       Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości:  ..........               tytuł prawny:..........

2.       Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: -----------

tytuł prawny: ------------

3.       Gospodarstwo rolne:                                                                                                                                                                                        rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

        powierzchnia: nie dotyczy

wartości: ...........

rodzaj zabudowy: .........

tytuł prawny: ...............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4.       Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia: ..............

o wartości –  ................

 

tytuł prawny – ...............

III.

 Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitanta udziałów: nie dotyczy

 udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: ...............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: ..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1.       Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście .............

- wspólnie z innymi osobami ...............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........

2.       Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...............

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............

 

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..............

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................

2.       W spółdzielniach: nie dotyczy

-          jestem członkiem zarządu ( od kiedy): ............

-          jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.............

-          jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):...............

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

3.       W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:nie dotyczy

-          jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................

-          jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......

-          jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) ...............

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 

 z tytułu zatrudnienia mojego 33229,13  – brutto

zasiłki pienięzne z Ubezpieczenia Społecznego 43,79 - moje

z tytułu zatrudnienia  męża 47143 zł brutto

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

 Audi A4 Avant  1996 r. - własność męża

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

 nie dotyczy

 

Alicja  Brzozowska, e-mail: ug_rutka_tartak@pro.onet.pl, tel: 087-568-72-56

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska - UG Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Data modyfikacji: 2009-10-21

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20