OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

kierownika jednostki organizacyjnej gminy

 

 

                                                                                                                                    Suwałki, dnia 27.04.2009 r.

 

 

Uwaga:

1.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.     Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.     Oświadczenie  majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.     Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.     W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany (a), Emilia Agata Słowicka , Słowicka

Urodzony(a)–  15 listopada 1981 r. w Wiżajnach

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja – Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Rutce-Tartak

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ograniczeniu  prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-       środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – nie dotyczy

-       środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

-         papiery wartościowe – nie dotyczy,

-         na kwotę ------------

 

II.

1.     Dom o powierzchni:  124,50 m2 , o wartości: 120000złzł   

2.      tytuł prawny: współwłasność z bratem 1/1, darowizna od rodziców

3.     Mieszkanie:   nie dotyczy, o wartości:  …………  tytuł prawny: …………….

4.     Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne mieszane powierzchnia 19,5253

wartości: 30000zł

rodzaj zabudowy: obora

tytuł prawny: darowizna  od rodziców, współwłasność z bratem 1/1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  nie dotyczy

5.     Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości   nie dotyczy

tytuł prawny – nie dotyczy

 

III.

 Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitanta udziałów: nie dotyczy

 udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:  nie dotyczy                                                                                                          Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1.     Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2.     Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.     W spółdzielniach: nie dotyczy

-       jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3.     W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-       jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-       jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu zatrudnienia w UG i w BOSS razem 37760,11 zł

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):  nie dotyczy

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):   nie dotyczy

 

 

Alicja Brzozowska, e-mail: ug_rutka_tartak@pro.onet.pl, tel: 087-568-72-56

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska-UG Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2009-10-21

Data modyfikacji: 2009-10-23

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2009-10-21