UCHWAŁA Nr XXIV/142/05

                                                            RADY GMINY Rutka-Tartak

                                                                 z dnia 29 grudnia 2005 r.

   w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1 366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dalej zwane "usługami" obejmują w szczególności:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;

2) opiekę higieniczną;

3) pielęgnację zaleconą przez lekarza;

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem w miarę możliwości;

5) pomoc w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku.

§ 2.  1. Pomoc w formie usług przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2.  Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3.  Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, wg niżej podanej tabeli:

 

 

Dochód na osobę

w złotych

 

 Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi dla:

 

 

 

 osób samotnych oraz samotnie gospodarujących

 osób w gospodarstwach wieloosobowych

Do 461

 

 0

 

 0

 

462 - 752

 

 16

 

 24

 

753 – 1 003

 

32

 

 48

 

1 004 – 1 171

 

 64

 

 96

 

1 172 i powyżej

 

 100

 

 100

 

 

§ 4. Opłaty za usługi wnoszone są na konto Urzędu Gminy Rutka -Tartak w rozliczeniach miesięcznych, do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usługi.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, zwłaszcza ze względu na:

1) znaczne wydatki na leki , powyżej 50% otrzymywanej emerytury;

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Stanisław Popławski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Data modyfikacji: 2006-05-20

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20