UCHWAŁA NR XXIV/141/05

                                                                             RADY GMINY RUTKA-TARTAK

                                                                                    z dnia 29 grudnia 2005r.

  

 

 

                w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 – 2011.

 

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 16 poz. 1203) oraz art. 17 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001) – uchwala się co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady

 

Stanisław Popławski

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik do

 Uchwały Nr XXIV/141/05

 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

 

 

GMINNY  SYSTEM  PROFILAKTYKI   I  OPIEKI NAD  DZIECKIEM  I RODZINĄ NA  LATA  2006 - 2011

 W PROWADZENIE                                                           

 

    Rodzina uważana jest za naturalną i podstawową komórkę społeczną. Jako pierwsze środowisko wychowawcze wpływa na osobowość człowieka, jego życie i rozwój. Rodzina jest miejscem, w którym dziecko doświadcza swoich pierwszych kontaktów z otoczeniem, zaczyna poznawać i rozumieć wartości społeczne. Na ich podstawie będzie budować swój własny system norm i zachowań.  Rodzina jest mikrostrukturą związaną ze społeczeństwem, reaguje na zachodzące zmiany społeczne, podlega przemianom gospodarczym , kulturalnym i obyczajowym. W pewnej mierze stanowi odbicie współczesnego społeczeństwa, które wyciska na niej piętno i narzuca określone ograniczenia. Rodzina jest podmiotem życia społecznego, natomiast harmonijne współistnienie rodziny i społeczeństwa daje optymalne warunki rozwoju człowieka.  Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie rodziny. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Najważniejszym zadaniem  wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz wartości i norm związanych z ich wychowywaniem. Rodzina powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Pomoc rodzinom powinna w miarę  możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. Zadanie to powinno być realizowane przede wszystkim po przez:

1)  wykorzystanie własnych możliwości w rodzinach,

2)  poprawę bezpieczeństwa ,

3) wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych,

4) poprawę jakości życia rodzin dotkniętych ubóstwem i innymi problemami społecznymi.

  

  CELE  I  ZAŁOŻENIA  SYSTEMU  PROFILAKTYKI  I OPIEKI  NAD  DZIECKIEM  I  RODZINĄ.

1. Ochrona praw rodziny i dziecka.

          2. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych.

3. Podejmowanie działań podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia.

4. Edukacja i rozwój rodziny.

5.  Działania profilaktyczne skierowane do rodzin, dzieci i  młodzieży.

6. Przeciwdziałanie na bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

7.  Promowanie zdrowego stylu życia.

8.   Podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu społecznemu rodzin.

9.  Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 FUNKCJONOWANIE  RODZINY  W  ŚRODOWISKU  LOKALNYM.

Zadania:

1.  Poznanie środowiska lokalnego i pozyskanie informacji na temat warunków życia rodzin z dziećmi, a w szczególności rodzin wielodzietnych.

2. Rozwój młodego pokolenia i ich rodzin, oraz wzmacnianie więzi zapobiegających rozpadu rodziny poprzez edukację.

3.Włączenie rodziców w proces dydaktyczny i wychowawczy dzieci . Organizowanie zajęć z dziećmi i rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjum.

4.Opracowanie zasad pomocy i wsparcia dla rodzin w kryzysie.

Realizatorzy:  

- Samorząd lokalny

- GOPS

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

- Świetlica Gminna

 

WARUNKI  MATERIALNO – BYTOWE  RODZINY.

Zadania:

1. Rozpoznania warunków życia rodzin.

2. Świadczenie usług i pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialno – bytowych.

3.Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży w szkole.

4.Pomoc rodzinom w wyposażeniu dzieci w podręczniki i artykuły szkolne- ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i dotkniętych długotrwałym bezrobociem.

 Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- GOPS

- PKPS

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

EDUKACJA  I  WYCHOWANIE

Zadania:

1.Prowadzenie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu wspieranie w wychowywaniu dzieci i młodzieży.

2.Realizacja zajęć informujących o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych oraz sposobach zapobiegania i radzenia sobie w  sytuacji zagrożeń.

3.Realizacja w szkołach ( przede wszystkim w gimnazjach ) programów i zajęć profilaktycznych z zakresu  patologii społecznej.

Realizatorzy:

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

- Policja

- GPRPA

SPORT  I  WYPOPCZNEK

Zadania:

1.Dofinansowywanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

2.Wykorzystanie gminnej bazy sportowej  i pracowni komputerowych do celów rekreacyjnych.

3.Umożliwienie wyjazdu na wycieczki krajoznawcze ( poprzez udostępnienie transportu )

4.Zajęcia pozalekcyjnych z zakresu sportu (Szkolny Klub Sportowy – Gimnazjum).

5.Realizacja zajęć promujących  zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom

6. Zagospodarowanie czasu wolnego.

Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

- Świetlica Gminna

- Biblioteka Gminna

ZDROWIE

Zadania:

1. Ochrona zdrowia publicznego ( szczepienia ochronne, higiena , pogadanki w szkołach itp.).

2.   Okresowe badania stanu zdrowia.

3. Zajęcia profilaktyczne i prozdrowotne prowadzone w szkołach – dotyczące wad postawy,  prawidłowego żywienia itp.

4. Organizowanie spotkań i pogadanek w szkołach z udziałem Policji na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, w domu, podczas zabawy itp.

5. Sporządzenie wykazu osób niepełnosprawnych

6. Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

7. Zajęcia na temat tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Realizatorzy:

-  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

- Policja

- GOPS

- Samorząd lokalny

- Gminny Ośrodek Zdrowia

 

ZAGROŻENIA  I  PATOLOGIE

Zadania:

1. Wprowadzenie do szkół zajęć zwiększających poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

2. Promowanie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych ilustrujących zagrożenia współczesności i radzenia w trudnych sytuacjach realizowanych przy współudziale policji.

3.  Promowanie zajęć profilaktycznych związanych z uzależnieniami (alkohol, nikotyna, narkotyki).

4.  Kontrola z zakresu sprzedaży papierosów i alkoholu dla nieletnich.

5. Pogadanki na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i szkolnej z udziałem policji.

6. Udział nauczycieli i wychowawców w szkoleniach z zakresu dokonywania wczesnego rozpoznawania dewiacji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby zapobiegania.

Realizatorzy:

- Samorząd lokalny

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

- Policja

- GKRPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Data modyfikacji: 2006-05-20

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20