Uchwała  nr XXIV/139/05

                                                                                 Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                            z dnia  29  grudnia  2005r.

                   w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011.               

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z2004 r. Nr 64, poz. 593, Dz.U.Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487,Nr 180, poz. 1493)  uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady

 

Stanisław Popławski

                               Załącznik do

Uchwały Nr XXIV/139/05

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

                                                                                                   

 

                                                     GMINNA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

                                                                                                      NA LATA 2006-2011

                                                        ANALIZA PROPBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY RUTKA-TARTAK

 

WPROWADZENIE.

Gmina Rutka-Tartak położona jest w północno-wschodnim krańcu województwa podlaskiego w mezoregionie Pojezierza Wschodniosuwalskiego i jej powierzchnia wynosi 92 km2. Stanowi skrajną północno – wschodnią część powiatu suwalskiego.

          W 2002 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził spis powszechny ludności i mieszkań. Spis obejmował wiele aspektów życia codziennego i warunków mieszkaniowych ludności.

          Wg wyników spisu w gminie Rutka-Tartak w 2002roku mieszkało  2 313 osób, w tym 1 164 mężczyzn i 1 149 kobiet (na koniec roku 2004 – 2 400 osób ogółem , w tym : 1 221 mężczyzn i 1 179 kobiety).

W gminie jest 565 mieszkań zamieszkanych o ogólnej powierzchni użytkowej 52,8 tys.m². Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkanie wynosi 93,4m², a przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę wynosi 22,8m².

 

Ludność.

 

Wyszczególnienie

 

 

      Ogółem

 

      Mężczyźni

 

       Kobiety

 

  Ogółem  :        

  w tym w wieku:

  - 0 -15 roku życia

 

  - wiek produkcyjny

    od 16 roku życia

 

  - wiek poprodukcyjny

                      

 

2 400

 

616

 

 

1 398

 

386

 

1 221

 

319

 

 

775

 

127

 

1 179

 

297

 

 

623

 

259

                                         

Mieszkania.

 

Wyszczególnienie

 

 

Mieszkania

ogółem

 

Izby ogółem

  

 

Liczba osób na 1 mieszkanie

     

 

 

Liczba osób

na 1 izbę

 

 

Mieszkania

o liczbie izb

 5 i więcej

 

Przeciętna liczba izb na 1 mieszkanie

 

Ogółem :

 

  565

  

 

       2 476

 

4

 

1

 

    274

 

    4, 38

 

Osoby niepełnosprawne – korzystające z pomocy społecznej.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ogółem

 

Mężczyźni

 

Kobiety

 

   Ogółem:

   w tym:

    - osoby niepełno -

     sprawne wg ekono  micznych grup wieku:

 

 

    -przedprodukcyjnym

   

    - produkcyjnym

 

    - poprodukcyjnym

 

71

 

 

 

 

 

 

29

 

4

 

48

 

48

 

 

 

 

 

 

22

 

2

 

24

 

29

 

 

 

 

 

 

7

 

2

 

20

 

POMOC SPOŁECZNA

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) oraz statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutka-Tartak. Ośrodek Pomocy Społecznej ma siedzibę przy ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak. Obszar działań obejmuje teren gminy Rutka-Tartak składający się z 24 miejscowości. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zatrudniony jest jeden pracownik socjalny. W 2004 roku z pomocy społecznej w formie pomocy finansowej i w formie pracy socjalnej skorzystało 699 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców , liczba osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 29,13%. W ramach pomocy środowiskowej osobom w wieku podeszłym, niepełnosprawnym i chorym przewlekle świadczona była pomoc w formie usług opiekuńczych – czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych. Z tej formy pomocy w 2004 roku korzystało 5 rodzin. Ustawa o pomocy społecznej nakłada gminom obowiązek zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami i chorym psychicznie. Z tej formy pomocy  korzystały 4  osoby.

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Ogółem z pomocy społecznej w 2004 roku skorzystało 170  rodzin, o liczbie osób w rodzinie 699 . Spośród tych rodzin można wyróżnić:

 Typy rodzin objętych pomocą.

 

Wyszczególnienie

 

Liczba rodzin ogółem

 

Liczba osób w rodzinach

 

   Ogółem :

170

699

   o liczbie osób 1

23

23

   o liczbie osób 2

15

30

   o liczbie osób 3

21

63

   o liczbie osób 4

35

140

   o liczbie osób 5

38

190

   o liczbie osób

   6  i więcej

38

253

   Rodziny z dziećmi

   ogółem:

135

649

  o liczbie dzieci 1

27

75

  o liczbie dzieci 2

38

151

  o liczbie dzieci 3

33

163

  o liczbie dzieci 4

20

119

  o liczbie dzieci 5

11

74

  o liczbie dzieci 6

2

16

  o liczbie dzieci 7 i więcej

4

51

Rodziny niepełne

ogółem:

15

45

  o liczbie dzieci 1

7

14

  o liczbie dzieci 2

3

9

  o liczbie dzieci 3

2

8

  o liczbie dzieci

   4 i więcej

3

14

Rodziny emerytów i rencistów ogółem:

18

34

  o liczbie osób 1

6

6

  o liczbie osób 2

9

18

  o liczbie osób 3

2

6

  o liczbie osób

  4 i więcej

 

1

 

4

 

USTAWOWE  PRZESŁANKI  PRZYZNANIA  POMOCY

 

Głównym powodem przyznania pomocy w 2004 roku było :

1) bezrobocie                                        57 rodzin (176 osoby w rodzinach),

2) ubóstwo                                           30 rodzin ( 111 osób w rodzinach),

3)  niepełnosprawność                         48 rodzin ( 176 osoby w rodzinach),

4) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego                                       12 rodzin ( 46 osób w rodzinach),

5)  wielodzietność                                68 rodzin ( 423 osób w rodzinach),

6) ochrona macierzyństwa                   11 rodzin ( 54 osoby w rodzinach),

7) długotrwała choroba                        12 rodziny (52 osoby w rodzinach),

8) alkoholizm                                       9 rodzin ( 24 osób w rodzinach).

W większości przypadków pomoc udzielana była z powodu występowania jednocześnie kilku przesłanek.

BEZROBOCIE.

 Organizacją pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych z terenu gminy Rutka-Tartak zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.

Struktura bezrobotnych na dzień 31.12.2004r.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ogółem

zarejestrowani

 

 

 

Kobiety

 

 

Mężczyźni

 

Ogółem

z  prawem do zasiłku

 

 

Kobiety

 

Mężczyźni

Ogółem:

w tym:

 

-  poprzednio pracujące

 

-  dotychczas nie pracujące

 

 

112

 

76

 

 

36

 

 

61

 

37

 

 

24

 

51

 

39

 

 

12

 

10

 

8

 

 

2

 

5

 

5

 

 

0

 

5

 

3

 

 

2

 

Osoby niepełnosprawne

ogółem :

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Do 25 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Po 50 roku życia

Bez kwalifikacji zawodowych

Samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia

36

 

76

12

 

29

 

 

2

22

 

37

5

 

11

 

 

2

14

 

39

7

 

18

 

 

0

4

 

1

1

 

1

 

 

0

0

 

0

1

 

1

 

 

0

4

 

1

0

 

0

 

 

0

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

     W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U.  Nr 123, poz. 776) niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszeni a sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Najpełniejsze dane statystyczne dotyczące rozmiaru niepełnosprawności można uzyskać ze spisu powszechnego.W 2004 roku w gminie Rutka-Tartak  zamieszkiwały 174 osoby niepełnosprawne co stanowiło 7,25 % ogólnej ludności.

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CORDIS w Rutce-Tartak zapewnia zakres usług medycznych dla osób niepełnosprawnych na poziomie podstawowym tj. – prowadzone są działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczenie schorzeń podstawowych i chorób towarzyszących. W Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny. Opiekę specjalistyczną prowadzą również Oddziały Szpitalne w Suwałkach, poradnie i gabinety specjalistyczne w Suwałkach.

W szkołach na terenie naszej gminy nie ma specjalnych klas integracyjnych. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczają na zajęcia do szkół, program zaś mają dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia. Jeden uczeń gimnazjum i dwoje dzieci ze szkoły podstawowej zgodnie z zaleceniami Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej mają przydzielone nauczanie indywidualne.

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny, które zgłaszają się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą otrzymać pomoc w postaci finansowej bądź socjalnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Obecnie 6 osób niepełnosprawnych pobiera zasiłek stały.

 Osoby w podeszłym wieku, starsze i niepełnosprawne korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych  i gospodarczych wykonywanych przez 2 opiekunki . Tą forma pomocy objętych jest 11 rodzin.    

UZALEŻNIENIA.

Światowa Organizacja Zdrowia jako jednostkę chorobową wprowadziła termin „ zespół uzależnienia od alkoholu”. Jest to stan zmian psychicznych i zwykle także somatycznych spowodowany nadużywaniem alkoholu, charakteryzujący się skłonnością  do stałego lub okresowego używania alkoholu. Skala problemów wynikających z uzależnienia jest na tyle duża i poważna, że działania w tym zakresie regulowane są ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2004 roku alkoholizm był przesłanką do przyznania pomocy 8 rodzinom,  24 osobom. Do izby wytrzeźwień w Suwałkach w roku 2004 doprowadzono 6 osób nietrzeźwych z terenu tut. gminy, a 2 osoby były zatrzymane do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych.

Na terenie gminy prowadzi swą działalność Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakres jej działalności obejmuje.

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W 2004 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutce-Taratk wpłynęło 8 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, z tego 7 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Suwałkach. W Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak prowadzi swoją działalność punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków rodzin. Porad udziela instruktor terapii uzależnień 2 razy w miesiącu ( co drugą sobotę)  w godz. od 8.30 do 11.30.

OŚWIATA.

Na terenie gminy Rutka-Tartak znajdują się: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Rutce-Tartak.

1. Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak:

Ogólna liczba dzieci – 239

Liczba oddziałów – 10

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności –15

Liczba dzieci korzystających z indywidualnego nauczania – 2

2. Gimnazjum Publiczne w Rutce-Tartak:

Ogólna liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 4

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności –6

Liczba dzieci korzystających z indywidualnego nauczania – 1

WNIOSKI.

   Analiza społeczna obejmuje opis różnych zjawisk, sytuacji, przesłanek, które mogą stać się przyczyną trudnej sytuacji. Jest ona próbą przedstawienia rozmiaru problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy naszej gminy. Do analizy zostały wykorzystane dane ze spisu powszechnego oraz dane z innych dostępnych źródeł informacji (np. Urząd Gminy, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, Powiatowy Urząd Pracy, Policja itp.). Z uwagi na brak niektórych danych i trudności w zbadaniu wielu zjawisk, powyższa diagnoza nie jest dokładnym obrazem skali problemów społeczeństwa naszej gminy i stanowić  może podstawę do przeprowadzenia dokładniejszych badań społeczności lokalnej.

Wskazane jest monitorowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i uzupełnienie systemu wsparcia o te formy, które zagwarantują osobom zagrożonym wykluczeniem, samodzielność, pełną integrację ze środowiskiem , a także będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tych osób.  

 DZIAŁANIA  W  LATACH  2006 – 2011.

I. Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.

Zadania:

1.Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak, w tym m.in. zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej oraz zapewnienie warunków realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

2.Użytkowanie systemu informatycznego.

II. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystanie własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Zadania :

1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

2. Określenie potrzeb finansowych, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb z pomocy społecznej.

3. Ustalanie zakresu i wysokości niezbędnej pomocy finansowej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.

4. Przyznawanie ustawowo zagwarantowanych świadczeń osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

5. Współpraca z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Zarządem Okręgowym PKPS w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Bank Żywności” w Suwałkach itp. w celu pozyskiwania środków do udzielania pomocy w formie niepieniężnej (żywność, odzież, środki czystości itp.).

6. Motywowanie osób i rodzin do rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez stosowanie kontraktu socjalnego.

III. Praca socjalna.

Zadania :

1. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych: pisanie pism, podań, wniosków itp. na prośbę osób zainteresowanych.

2. Zapewnienie osobom wymagającym kontaktu z lekarzem, możliwości uzyskania stosownej porady specjalistycznej lub porady lekarza rodzinnego.

3. Uzyskiwanie wszechstronnych informacji o sposobie skutecznego załatwiania spraw, z którymi klient pomocy społecznej sam nie potrafi sobie poradzić.

4. Informowanie o prawnych możliwościach rozwiązywania życiowych problemów.

5. Pomoc zainteresowanym w uzyskaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

IV. Pomoc dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.

Zadania :

1. Zapewnienie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z PEFRON-u.

3. Dokonywanie rozpoznania i oceny sytuacji życiowej kombatantów, jako podstawy do podejmowania decyzji o ewentualnej pomocy socjalnej.

4. Wspieranie środowiska niepełnosprawnych kombatantów i osób represjonowanych w dostępie do świadczeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej.

V. Opieka nad dzieckiem i rodziną.

Zadania:

1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych oraz pomoc rzeczowa rodzinom mającym trudności w zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

2. Dożywianie dzieci w szkołach.

3. Walka z przemocą w rodzinie poprzez:

- współpracę z Policją i szkołami w tym zakresie.

- kierowanie ofiar do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dla ofiar  przemocy,

- pomoc rzeczowa dla ofiar przemocy.

4. Motywowanie osób i rodzin do podejmowania działań zmierzających do zmiany niekorzystnej sytuacji rodzinnej poprzez współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i korzystanie z pomocy w Punkcie Konsultacyjnym w Rutce-Tartak.

6.Opłacanie składek emerytalno – rentowych za osoby rezygnujące z pracy w celu sprawowania bezpośredniej i osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

VI .Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

Zadania :

1.Zwiększenie roli pracy socjalnej w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, konferencjach oraz warsztatach zajęciowych w zakresie samodoskonalenia i kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Data modyfikacji: 2006-05-20

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20