Rejestr instytucji kultury - Informacja

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rutka-Tartak, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 2. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 3. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 2 stycznia 2013 r.
 4. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutka-Tartak.

Sposób udostępnienia danych

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Sokołowska

Data wytworzenia: 2013-01-02

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2013-07-24

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2017-09-12

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2013-07-24